10 TOP

KongoLisolo סעיפים 4,046

KongoLisolo "KL" בראשי תיבות הוא אתר שנוצר לאיסוף כל הצלילים והבנות ממוצא אפריקני. KongoLisolo פתוח לאנשים מכל רקע ומאפשר שיתוף דעות, חילופי רעיונות על מנת לחנך את עצמם על סמך חוויותיהם של אחרים. KongoLisolo עודד חופש ביטוי